Verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen:

Schadeverzekeringen verzekeren het risico op schade. Dat kan materiële schade zijn, denk aan schade aan uw auto of uw inboedel, maar ook immateriële schade, bijvoorbeeld ziekte of een juridisch geschil.

Levensverzekeringen verzekeren het leven. Hieronder vallen lijfrente-, kapitaal- en gemengde verzekeringen, maar ook overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen die een bedrag uitkeren. Anders dan veel mensen denken, valt een ongevallenverzekering niet onder de levensverzekeringen. Er zijn in principe drie soorten levensverzekeringen.

  1. 1Een verzekering die het afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
  2. Een verzekering die uitkeert als de verzekerde persoon nog in leven is op een afgesproken datum.
  3. Een gemengde verzekering, een combinatie van optie 1 en 2.

Natura-uitvaartverzekeringen keren bij overlijden geen geld uit, maar nemen de kosten van de uitvaart voor hun rekening. Vaak regelt een aan de verzekeraar gelieerde uitvaartondernemer ook de begrafenis of crematie.

Toezicht, vergunningen en registers

Bijna alle regels en voorschriften voor de financiële markten, waartoe ook verzekeringen horen, zijn gebundeld in de Wet financieel toezicht (WFT). Ook het toezicht op de financiële markt is daarin geregeld. De financiële sector staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Toezicht. De WFT brengt een heldere scheiding aan tussen de taken van DNB en de AFM. DNB is belast met het prudentieel toezicht, de AFM met het gedragstoezicht.

Prudentieel toezicht houdt in dat gecontroleerd wordt of financiële ondernemingen zelf financieel gezond zijn en aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. DNB kan sancties opleggen aan instellingen die zich niet aan de eisen houden. In het uiterste geval wordt de vergunning van de onderneming ingetrokken. Het toezicht van DNB is geen garantie dat een verzekeraar nooit in moeilijkheden zal komen, maar de kans hierop is wel aanzienlijk kleiner.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners, waaronder verzekeringstussenpersonen. Voor zorgverzekeraars geldt een uitzondering, zij vallen onder het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit. De AFM let erop dat financiële dienstverleners hun klanten goede informatie geven over hun producten en dat ze zich houden aan de afspraken die zij met klanten hebben gemaakt. Als een dienstverlener zich niet aan de regels houdt, kan hij van de AFM een waarschuwing, boete of dwangsom krijgen. De AFM kan ook informatie publiceren (met inachtneming van de geheimhoudingsplicht).

Vergunning. Nederlandse verzekeraars moeten een vergunning van DNB hebben, die krijgen ze alleen als ze over voldoende financiële middelen beschikken en betrouwbare en deskundige bestuurders hebben. Buitenlandse verzekeraars die in Nederland actief zijn op basis van een Europees paspoort zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Financiële dienstverleners moeten voor sommige producten, zoals verzekeringen, beleggingen of leningen, een vergunning van de AFM hebben.

Registers. Alle verzekeraars met een vergunning staan in de registers van DNB. Die zijn te raadplegen via www.dnb.nl. De registers van de AFM staan op www.afm.nl. Daar kunt u ook zien of een dienstverlener weleens een waarschuwing heeft gehad.

Vroeger konden de registers van DNB ook via de AFM bekeken worden, nu niet meer; je wordt doorgestuurd naar DNB. Toch staat op de site van de AFM ook heel veel informatie over verzekeraars. Dat komt doordat een verzekeringsmaatschappij niet alleen een verzekeraar is, maar een scala aan financiële producten verkoopt. Dat heeft invloed op het toezicht.

Verder zijn verzekeraars wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij het Kifid (www.kifid.nl), het centrale klachteninstituut. Het Kifid is onafhankelijk, laagdrempelig, snel en betaalbaar.

Buitenlandse verzekeraars

Buitenlandse verzekeraars kunnen via bijkantoren verzekeringsproducten in Nederland aanbieden. Heeft deze verzekeraar een vergunning in een ander EU-land, dan heeft hij geen vergunning van DNB nodig. Verzekeraars staan onder toezicht van het land waar zij hun hoofdvestiging hebben. Het toezicht in de EU is volgens Europese verzekeringsrichtlijnen opgezet en is dus in ieder land vrijwel gelijk.
Buitenlandse verzekeraars moeten zich wel melden bij DNB. Zij worden ook opgenomen in het DNB-register.

Tussenpersonen

Veel verzekeraars bieden hun verzekeringen aan via een tussenpersoon. Tussenpersonen staan niet onder toezicht van DNB, maar van de AFM. Tussenpersonen die een verzekering, belegging of hypotheek verkopen, moeten een AFM-vergunning hebben. Zij worden opgenomen in het AFM-register.

Let op Uw rechten en plichten

Een verzekering is een overeenkomst die u aangaat met uw verzekeraar. Als bewijs krijgt u een polis waarin kort staat tegen welk risico u bent verzekerd en wat de polisvoorwaarden zijn. Die voorwaarden omschrijven uw rechten en plichten, dus lees ze altijd goed door voordat u de overeenkomst sluit.

Verzekeraar failliet?

Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert DNB de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan een andere, financieel gezonde verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt is dat de verzekeraar wordt overgenomen door een of meer andere verzekeraars. Absolute zekerheid heeft u echter niet. Mocht dit niet lukken, dan gaat de verzekeraar failliet. Maar dat zal in de praktijk niet snel gebeuren.
Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen, die erop gericht is de verzekeringsportefeuille over te dragen voordat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders.

Het depositogarantiestelsel, waarbij spaargeld of een deposito tot €100.000 per vergunninghouder is gegarandeerd bij een faillissement, geldt niet voor levensverzekeringen. U loopt daarmee bij een faillissement dus iets meer risico.