Verzekeringen

Hulp in het doolhof van verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen:

Schadeverzekeringen verzekeren het risico op schade. Dat kan materiële schade zijn, denk aan schade aan uw auto of uw inboedel, maar ook immateriële schade, bijvoorbeeld ziekte of een juridisch geschil.

Levensverzekeringen verzekeren het leven. Hieronder vallen lijfrente-, kapitaal- en gemengde verzekeringen, maar ook overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen die een bedrag uitkeren. Anders dan veel mensen denken, valt een ongevallenverzekering niet onder de levensverzekeringen. Er zijn in principe drie soorten levensverzekeringen.

 1. 1Een verzekering die het afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
 2. Een verzekering die uitkeert als de verzekerde persoon nog in leven is op een afgesproken datum.
 3. Een gemengde verzekering, een combinatie van optie 1 en 2.

Natura-uitvaartverzekeringen keren bij overlijden geen geld uit, maar nemen de kosten van de uitvaart voor hun rekening. Vaak regelt een aan de verzekeraar gelieerde uitvaartondernemer ook de begrafenis of crematie.

Toezicht, vergunningen en registers

Bijna alle regels en voorschriften voor de financiële markten, waartoe ook verzekeringen horen, zijn gebundeld in de Wet financieel toezicht (WFT). Ook het toezicht op de financiële markt is daarin geregeld. De financiële sector staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Toezicht. De WFT brengt een heldere scheiding aan tussen de taken van DNB en de AFM. DNB is belast met het prudentieel toezicht, de AFM met het gedragstoezicht.

Prudentieel toezicht houdt in dat gecontroleerd wordt of financiële ondernemingen zelf financieel gezond zijn en aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. DNB kan sancties opleggen aan instellingen die zich niet aan de eisen houden. In het uiterste geval wordt de vergunning van de onderneming ingetrokken. Het toezicht van DNB is geen garantie dat een verzekeraar nooit in moeilijkheden zal komen, maar de kans hierop is wel aanzienlijk kleiner.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners, waaronder verzekeringstussenpersonen. Voor zorgverzekeraars geldt een uitzondering, zij vallen onder het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit. De AFM let erop dat financiële dienstverleners hun klanten goede informatie geven over hun producten en dat ze zich houden aan de afspraken die zij met klanten hebben gemaakt. Als een dienstverlener zich niet aan de regels houdt, kan hij van de AFM een waarschuwing, boete of dwangsom krijgen. De AFM kan ook informatie publiceren (met inachtneming van de geheimhoudingsplicht).

Vergunning. Nederlandse verzekeraars moeten een vergunning van DNB hebben, die krijgen ze alleen als ze over voldoende financiële middelen beschikken en betrouwbare en deskundige bestuurders hebben. Buitenlandse verzekeraars die in Nederland actief zijn op basis van een Europees paspoort zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. Financiële dienstverleners moeten voor sommige producten, zoals verzekeringen, beleggingen of leningen, een vergunning van de AFM hebben.

Registers. Alle verzekeraars met een vergunning staan in de registers van DNB. Die zijn te raadplegen via www.dnb.nl. De registers van de AFM staan op www.afm.nl. Daar kunt u ook zien of een dienstverlener weleens een waarschuwing heeft gehad.

Vroeger konden de registers van DNB ook via de AFM bekeken worden, nu niet meer; je wordt doorgestuurd naar DNB. Toch staat op de site van de AFM ook heel veel informatie over verzekeraars. Dat komt doordat een verzekeringsmaatschappij niet alleen een verzekeraar is, maar een scala aan financiële producten verkoopt. Dat heeft invloed op het toezicht.

Verder zijn verzekeraars wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij het Kifid (www.kifid.nl), het centrale klachteninstituut. Het Kifid is onafhankelijk, laagdrempelig, snel en betaalbaar.

Buitenlandse verzekeraars

Buitenlandse verzekeraars kunnen via bijkantoren verzekeringsproducten in Nederland aanbieden. Heeft deze verzekeraar een vergunning in een ander EU-land, dan heeft hij geen vergunning van DNB nodig. Verzekeraars staan onder toezicht van het land waar zij hun hoofdvestiging hebben. Het toezicht in de EU is volgens Europese verzekeringsrichtlijnen opgezet en is dus in ieder land vrijwel gelijk.
Buitenlandse verzekeraars moeten zich wel melden bij DNB. Zij worden ook opgenomen in het DNB-register.

Tussenpersonen

Veel verzekeraars bieden hun verzekeringen aan via een tussenpersoon. Tussenpersonen staan niet onder toezicht van DNB, maar van de AFM. Tussenpersonen die een verzekering, belegging of hypotheek verkopen, moeten een AFM-vergunning hebben. Zij worden opgenomen in het AFM-register.

Let op Uw rechten en plichten

Een verzekering is een overeenkomst die u aangaat met uw verzekeraar. Als bewijs krijgt u een polis waarin kort staat tegen welk risico u bent verzekerd en wat de polisvoorwaarden zijn. Die voorwaarden omschrijven uw rechten en plichten, dus lees ze altijd goed door voordat u de overeenkomst sluit.

Verzekeraar failliet?

Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert DNB de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan een andere, financieel gezonde verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt is dat de verzekeraar wordt overgenomen door een of meer andere verzekeraars. Absolute zekerheid heeft u echter niet. Mocht dit niet lukken, dan gaat de verzekeraar failliet. Maar dat zal in de praktijk niet snel gebeuren.
Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen, die erop gericht is de verzekeringsportefeuille over te dragen voordat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders.

Het depositogarantiestelsel, waarbij spaargeld of een deposito tot €100.000 per vergunninghouder is gegarandeerd bij een faillissement, geldt niet voor levensverzekeringen. U loopt daarmee bij een faillissement dus iets meer risico.

 

Verzekeringen

Is een bootverzekering, net als een autoverzekering, verplicht?

Een bootverzekering is niet verplicht, maar wel handig om te hebben. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan ben je in elk geval verzekerd. Je hebt verschillende mogelijkheden als het gaat om bootverzekeringen en de daarbij behorende dekkingen. Zo kun je kiezen voor een standaard WA-verzekering, maar ook voor een hele uitgebreide dekking.

Om de juiste bootverzekering te kiezen moet je weten in welke categorie jouw boot valt. Er zijn grofweg zeven categorieën te onderscheiden: de weekendcruiser, de sloep, de motorcruiser, de openzeilboot, de open speedboot, de kajuitzeilboot, de kajuit speedboot en de rubberboot. De hoogte van de premie hangt niet alleen af van het type boot, maar ook van de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde en het gekozen verzekeringsgebied.

Verzekeringen

Inboedelverzekering bij leegstaand huis

Inboedelverzekering bij leegstaand huis

In het huidige economische klimaat komt het regelmatig voor dat mensen hun woning lang in de verkoop hebben staan. Daarvan hebben velen hun woning al langere tijd leeg in de verkoop staan. Bij een eventuele schade aan de woning zal de verzekeraar in dat geval niet altijd overgaan tot uitkering van het schadebedrag. Bijna alle verzekeraars hebben immers een beperkte dekking bij langdurige leegstand.

Inboedelverzekering leegstaand huis – Voorwaarden

In veel voorwaarden van een opstalverzekering is een volgende (soortgelijke) tekst opgenomen: “Vanaf het moment dat het gebouw geheel of gedeeltelijk is gekraakt, leeg staat of langer dan twee maanden aaneengesloten niet zal worden gebruikt, is verzekerd de schade veroorzaakt door: brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer of storm.” Schades veroorzaakt door overstroming, wateroverlast, inbraak, diefstal, glasschade, vandalisme of andere van buiten komende onheilen zijn dus veelal niet gedekt.

Veel mensen die hun woning leeg in de verkoop hebben staan, zijn zich hier niet van bewust. Ook bij een langdurige vakantie van enkele maanden, kan de dekking dus aanzienlijk worden beperkt. Het betreft dan geen leegstand, maar de woning is dan niet in gebruik. Dit geeft dan een extra risico voor de huiseigenaar.

Inboedelverzekering bij leegstaand huis – Wat te doen?

Uit enkele uitspraken van het Kifid (klachten instituut voor financiële geschillen) is gebleken dat de klager in het ongelijk wordt gesteld als er een schade niet wordt uitgekeerd als gevolg van leegstand. Het niet weten of doorgeven – eventueel aan een tussenpersoon – zal de voorwaarden niet verruimen. Sterker nog, de voorwaarden worden met terugwerkende kracht toegepast. Wél is het mogelijk om bij verzekeraars een verzoek in te dienen voor verlenging van de voorwaarden of een aanvullende dekking te vragen. Niet alle verzekeraars hebben daar mogelijkheden toe. Soms biedt een aansprakelijkheidsverzekering dekking aan derden als de huiseigenaar aansprakelijk is.

Veel mensen verhuren de woning die langer in de verkoop staat om zo de maandlasten te drukken. Ook dit zorgt voor een beperking van de dekking. De maatschappij wil dit graag weten, de dekking kan dan ruimer zijn door andere overeengekomen voorwaarden.

Verzekeringen

Wat is een reisverzekering?

Veel mensen vragen zich af wat een reisverzekering is. Wij leggen in dit artikel uit wat een dergelijke verzekering inhoudt. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de kortlopende en de langlopende reisverzekering. Een ander belangrijk onderdeel zijn de dekkingen. U dient te weten welke dekkingen er zijn om de juiste keuze te maken bij het selecteren van een reisverzekering.

Iedereen heeft behoefte aan ontspanning en laat reizen nou een goede ontspanning zijn voor veel mensen. Wat is een reisverzekering en wat heeft u hieraan tijdens het reizen? Tijdens het reizen kan er een hoop gebeuren. Sommige gebeurtenissen hebben negatieve financiële gevolgen. Tegen deze gevolgen kunt u indekken door middel van een reisverzekering. Er kunnen dingen gebeuren zoals ziekte van uw kind, het verliezen van uw bagage, een gebroken been tijdens het snowboarden en het voortijdig stoppen van uw vakantie. U kunt zich met een reisverzekering indekken tegen deze gevolgen. De standaarddekking van een reisverzekering bevat vaak dekking voor verloren bagage en ongevallen.

Wat is een reisverzekering? De extra modules

Naast de standaarddekkingen kunt u de volgende extra modules binnen uw reisverzekering afsluiten:

 • Medische kosten: Deze module is voor extra medische kosten die u in het buitenland maakt.
 • Automobilisten hulp: Deze dekking is voor sleepkosten, het zenden van onderdelen die in het buitenland niet beschikbaar zijn en het terughalen van een niet te repareren auto.
 • Rechtsbijstand: Een module die dekt tegen juridische kosten.
 • Wintersport en onderwatersport: Een dekking die nodig is indien u gedekt wilt zijn tijdens uw wintersport en onderwatersport vakanties.
 • Aanvullende bagage: Er zijn mensen die veel mensen duren spullen hebben. Vaak nemen ze deze ook mee op reis. Daarvoor dienen zij een aanvullende bagage dekking te nemen.
Verzekeringen

Ziektekostenverzekeringen vergelijken

Ziektekostenverzekering

Ieder jaar is 1 januari weer een spannende datum voor veel mensen. Niet alleen omdat het nieuwe jaar dan weer begint, maar ook omdat alle ziektekosten verzekeringen dan weer verlengd worden. En een verlenging van deze verzekering brengt vaak een wijziging in de polisvoorwaarden en in de premiekosten met zich mee. Een groot deel van de Nederlanders gaat verzekeringen vergelijken en gaat er automatisch vanuit dat hun huidige ziektekostenverzekering blijft voldoen aan hun eisen en laten de verzekering stilzwijgend verlengen. De vraag is echter of dit altijd terecht is, aangezien de gewijzigde ziektekosten polisvoorwaarden van grote invloed kan zijn op uw situatie. Het is daarom zeer belangrijk om het pakket dat u van uw verzekeraar toegestuurd krijgt goed door te nemen en te toetsen aan uw huidige situatie en zorgbehoefte. Neem daarbij ook de ziektekosten tips die u aantreft in media als kranten, televisie en via het internet zeer ter harte en doe uw voordeel met deze tips.

Ziektekostenverzekeringen vergelijken

Waar u altijd verstandig aan doet is het vergelijken van de verschillende verzekeringen die er op dit gebied op de markt zijn. Aangezien iedere ziektekosten verzekeraar zijn polisvoorwaarden en premies aanpast kan het best zijn dat de verzekeraar waar u in het voorgaande jaar voor heeft gekozen helemaal niet meer zo goed bij u past. Let, zoals altijd, goed op de kleine lettertjes (altijd een goede tip) voordat u besluit over te stappen naar een nieuwe partij. Het kan in eerste instantie lijken alsof uw nieuwe zorgverzekeraar goedkoper is voor uw ziektekosten dan uw huidige, maar achteraf kunt u wel eens bedrogen uitkomen. Bij veel zorgverzekeringen betaalt u een lagere premie indien u een groter eigen risico heeft. Dit scheelt u een redelijk bedrag in de maandpremie van uw ziektekosten, maar als u onvoorzien gebruik moet maken van de diensten van een tandarts of een dokter dan kunnen de ziektekosten die voor eigen rekening zijn oplopen tot wel 500 euro. U komt dan uiteindelijk toch nog uit op meer kosten. Of u moet kiezen voor een hoog of laag eigen risico is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en dus betreft het hier een inschatting die u zelf dient te maken. Ook het vergelijken van het basispakket bij iedere ziektekosten verzekeraar is zeker geen overbodige luxe. Veel mensen gaan er vanuit dat dit basispakket overal wel zo ongeveer gelijk is. Dat is echter niet zo. Alleen al in de prijs kan bijna 20 euro verschil zitten tussen de verschillende verzekeraars en aangezien het hier gaat om een ziektekosten maandpremie lopen de verschillen per jaar dan al snel op richting de 200 euro.

Door de vergrijzing en de economische crisis staat de zorg sector onder druk, en dat kunnen de consumenten merken aan de stijgende zorgpremies. De premie verschillen sterk per zorgverzekeraar, en ook de dekkingen. De huidige zorgverzekering vergelijken met die van de andere aanbieders kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Overheid wijzigt voorwaarden ziektekosten

Naast het feit dat verzekeraars ieder jaar hun polisvoorwaarden worden er ook veel verplichte wijzigingen aangedragen door de overheid. Deze wijzigingen hebben dan betrekking op de basisverzekering, terwijl de wijzigingen van de verzekeraars zelf vaak vooral gericht worden op de aanvullende verzekeringen. Zo heeft de overheid besloten dat hulpmiddelen voor het stoppen met roken niet meer worden vergoed via de basisverzekering. Het kabinet ziet het stoppen met roken als een eigen verantwoordelijkheid waarbij de mensen zelf op moeten draaien voor de kosten. Daarnaast acht het kabinet het niet eerlijk dat niet-rokers op deze manier meebetalen aan deze hulpmiddelen aangezien het basispakket voor iedereen gelijk is. Aan de andere kant is besloten dat behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg ruimer vergoed gaan worden. Nu worden er 5 behandelingen voor psychologische zorg vergoed in het basispakket.

No-claimkorting zorgverzekering

Als u gedurende het jaar maar erg weinig gebruik maakt van uw ziektekostenverzekering dan heeft u recht op teruggave van een bedrag. We noemen dit de no-claimkorting. Als u minder ziektekosten dan 255 euro heeft gedurende het gehele jaar dan ontvangt u dus een deel van uw ziektekostenpremie terug.

Collectieve ziektekostenverzekering

Via uw werk is het in sommige gevallen mogelijk om deel te nemen aan een collectieve verzekering. Omdat een verzekeraar op deze manier in één keer een heleboel klanten krijgt, is deze bereid een korting te bieden op de premies. Jaarlijks kan dit voordeel oplopen tot enkele honderden euro’s, dus het kan verstandig zijn u hier eens over te laten informeren op uw werk. Ook via het internet zijn er enkele mogelijkheden om deel te nemen in een collectieve ziektekostenverzekering. Informeer uzelf dus goed en neem alle tips die u meekrijgt ter harte.

Verzekeringen

Tips voor besparen op de autoverzekering

U kunt op twee manieren besparen op de autoverzekering. U kunt uw auto minder uitgebreid gaan verzekeren, of u gaat gewoon voor een goedkopere verzekeraar. De prijsverschillen tussen de diverse autoverzekeraars zijn groot. De premie van de duurste verzekeraar kan drie keer zo hoog zijn als de premie van de goedkoopste verzekeraar. Zit u al meerdere jaren bij dezelfde autoverzekeraar? Grote kans dat u tientallen tot honderden euro’s per jaar teveel betaalt. Tegenwoordig vindt u een autoverzekering goedkoop via internet.

U kunt de diverse verzekeraars gaan bellen om op deze manier de premies te vergelijken, maar u kunt ook via OOK in één keer tientallen verzekeraars vergelijken. Vul uw kenteken in en zie binnen een minuut hoeveel u wellicht nu per jaar teveel moet betalen voor uw autoverzekering. Een eenvoudige manier om veel geld te besparen.

 

Verzekeringen

Inshared autoverzekering

Het bijzondere aan de verzekeringen van Inshared is dat u spaart voor een jaarbeloning. Voor verzekerden die geen aanspraak hoeven te maken op hun verzekering, betekent dit dat ze jaarlijks een bedrag terug kunnen verwachten. Inshared geeft het geld wat overblijft aan de klant. Moet u gebruik maken van uw autoverzekering, dan wordt de schade vergoed, maar u wordt verder niet ‘gestraft’ met hogere premies. Heeft u geen gebruik hoeven maken van uw autoverzekering, dan wordt u dus hiervoor ‘beloond’.

Bij de inshared autoverzekering betekent dit dat er geen bonus/malussysteem is. U bouwt geen Noclaimkorting op, maar de premie wordt ook niet hoger wanneer u wel schade heeft. Wel gaat Inshared ervan uit dat hoe meer ervaren u bent, des te kleiner het risico is op schade. Daarom zal de premie met het stijgen van uw leeftijd, omlaag gaan. Trouwe treinreizigers laten hun auto vaker staan en hebben dus ook minder risico op schade, NS abonnementhouders kunnen dan ook rekenen op 50% korting gedurende het eerste jaar. Ook met het stijgen van de leeftijd van de auto, daalt de premie, omdat in de meeste gevallen herstelwerkzaamheden aan een oudere auto goedkoper is dan aan een nieuwe.

Inshared heeft een eigen netwerk van schadeherstelbedrijven van DEKRA, laat je je auto bij hun herstellen dan is het eigen risico een stuk lager, bovendien wordt u auto zo ‘groen’mogelijk hersteld. Dit betekent dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van tweedehands originele onderdelen en milieuvriendelijke herstelprocessen. Bovendien heeft u altijd recht op gratis vervangend vervoer. Inshared autoverzekering biedt WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), een halve All Risk en een All Riskverzekering. Bij een halve All Risk bent net zo volledig gedekt als bij All Risk, alleen deelt u alle kosten fifty fifty met Inshared waar het eigen schade betreft. Bij een halve of volledige All Risk is bovendien bij een ongeluk de meerijdende hond of kat verzekerd voor de medische kosten. Verder is standaard verhaalservice inbegrepen en krijgt u bij Total Loss altijd de nieuwwaarde of dagwaarde plus 10%.

Verzekeringen

Zorgverzekering en ziektekosten

Het zorgstelsel

Wanneer je je niet binnen vier maanden na het ontstaan van je verzekeringsplicht hebt aangemeld bij een zorgverzekeraar, dan krijg je een bestuurlijke boete. Hetzelfde geldt voor verzekerden die na het opzeggen van hun oude verzekering niet voor 1 februari zijn aangemeld bij een nieuwe zorgverzekeraar en hun ziektekosten niet verzekeren op tijd. Een bestuurlijke boete heeft tot gevolg dat er geen sprake van verzekering ziektekosten is tot op de dag van aanmelding en er dus ook geen recht bestaat op vergoeding van ziektekosten. Voor de niet-verzekerde periode moet iedereen van 18 jaar en ouder een boete betalen die is vastgesteld op 130 procent van de premie van de basis zorgverzekering die is gekozen. Er bestaat gedurende deze periode geen recht op zorgtoeslag. Wil je in beroep gaan tegen de boete, dan kan dat bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Principiële bezwaren

Wanneer je op grond van je levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren hebt tegen het hebben van een zorgverzekering, dan kun je dat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aangeven. Je ontvangt dan van de SVB een verklaring waarin staat dat je voor een of meerdere verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt beschouwd. Je betaalt als gemoedsbezwaarde geen premie. Omdat de overheid wil voorkomen dat mensen zich om financiële redenen aanmelden als gemoedsbezwaarde, moet deze groep wel bijdrage vervangende loon- of inkomstenbelasting aan de Belastingdienst betalen.

Zorgverzekering kinderen

Ook kinderen onder de 18 jaar zijn verplicht zorgverzekerde te zijn. De ouders dienen voor hen een zorgverzekering af te sluiten. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen zorgpremie, deze wordt door het Rijk betaald. Ook het eigen risico is bij kinderen niet van toepassing. Of het kind ook gratis aanvullend is verzekerd, hangt af van de zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars bepalen dat de laagste dekking van de aanvullende verzekering van beide ouders van toepassing is op het kind. Hoewel tandheelkundige hulp bij volwassenen niet valt onder de basisverzekering, is dit voor kinderen tot 18 jaar wel het geval. Hier hoef je als ouder dus geen extra verzekering voor af te sluiten. Let er op dat er doorgaans een bepaalde termijn in de voorwaarden is opgenomen waarbinnen kinderen na de geboorte moeten worden bijgeschreven op de zorgverzekering.

Acceptatieplicht zorgverzekering

Zorgverzekeraars Nederland hebben een acceptatieplicht, zij mogen niemand weigeren die een basis ziektekostenverzekering aanvraagt. Deze regeling geldt niet voor de aanvullende verzekering.

Nieuw zorgstelsel

Het nieuwe zorgstelsel bestaat sinds 1 januari 2006. Het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd omdat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigde te worden wegens onder meer de aankomende vergrijzing. Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is het verschil tussen particulier en ziekenfonds verzekeren verdwenen. Iedere Nederlander van achttien jaar of ouder wordt geacht premie ziektekosten te betalen voor de basisverzekering. De overheid betaalt de premie voor mensen die jonger zijn dan achttien jaar. Wie geen basisverzekering heeft afgesloten krijgt een boete. De boete bedraagt 130% van de premie die u zou hebben betaald als u wel verzekerd was.

De basisverzekering

Binnen de basiszorgverzekering vallen:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 22 jaar, vanaf 22 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/ oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

De inhoud van de basisverzekering ziektekosten is sinds de invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering elk jaar nog aangepast. 

Het wettelijk verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering is verhoogd van 170 naar 220 euro. De premie voor de ziektekostenverzekering kunnen enorm verschillen per aanbieder, zeker als je bereid bent het eigen risico vrijwillig te verhogen. Vergelijk altijd goed de premies, zo vind je de goedkoopste basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Je kunt de basis zorgverzekering uitbreiden door middel van een aanvullende zorgverzekering. In dit aanvullende pakket zitten verschillende vormen van medische zorg die door de basisverzekering niet worden gedekt. Je kunt hierbij denken aan alternatieve geneeswijzen of uitgebreide tandartsenhulp die je kunt verzekeren met de tandartsverzekering. De inhoud van aanvullende verzekering ziektekosten is door de verzekeraars naar wens samen te stellen. Je betaalt voor aanvullende verzekeringen extra premie.

De aanvullende zorgverzekeringen van de zorgverzekeraars vallen niet onder de wettelijke voorwaarden van de zorgverzekering. Dat betekent dat de acceptatieplicht op aanvullende verzekeringen niet van toepassing is. Het is aan de zorgverzekeraars zelf om te bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en met welke premie. Ook mogen zij zelf de voorwaarden opstellen die gelden voor de aanvullende verzekering. Als je door een verzekeraar wordt geweigerd voor een aanvullend pakket, betekent dat niet dat je ook voor het basispakket wordt geweerd. Hierop is de acceptatieplicht namelijk wel van toepassing.

Eigen risico zorgverzekering

Er geldt een verplicht eigen risico voor de basis zorgverzekering en voor alle zorgverzekerden van 18 jaar en ouder. Dit eigen risico bedraagt ongeveer 350 euro per jaar per verzekerde. Bij het verplichte eigen risico tellen de kosten voor huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg niet mee. Verder ontvangen chronisch zieken en gehandicapten een financiële compensatie. Je kunt daarbovenop zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Je moet de kosten tot aan het bedrag van het eigen risico zelf betalen.

Door het verplichte eigen risico zorgverzekering te verhogen met een vrijwillig eigen risico kun je besparen op je zorgpremie. Een hoger eigen risico ziektekosten betekent namelijk een lagere premie. Dit klinkt natuurlijk gunstig voor mensen die willen besparen op hun zorgverzekering, maar je moet er wel rekening mee houden dat er de nodige risico’s aan een goedkope verzekering kleven. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en je weet nooit van tevoren of je het komende jaar ziek gaat worden. Is dat wel het geval dan zul je in staat moeten zijn om een groot deel van de rekening zelf te betalen. Sommige medische kosten zijn niet van toepassing op het eigen risico. Het gaat hierbij enkel om zorg uit het basispakket, waaronder huisarts- en kraamzorg, specialistische behandelingen in het ziekenhuis en geneesmiddelen. Voor kosten uit de aanvullende verzekering geldt dat deze niet af gaan van het eigen risico.

Naast het verhogen van het eigen risico kan het vergelijken van de premiekortingen die verzekeraars bieden bij een eigen risico nog meer voordeel opleveren. Opvallend genoeg is namelijk gebleken dat deze behoorlijke verschillen vertonen.

 

Verzekeringen

Wat is een Auto Verzekering?

Autoverzekering

Een autoverzekering is een overeenkomst tussen 2 partijen waarbij de ene partij verplicht is de andere partij in geval van schade, schadeloos te stellen. De andere partij moet hiervoor een premie betalen. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een onzekere gebeurtenis (art. 246 W.v.K).

Een autoverzekering of een klassieker autoverzekering is een zogenaamde schadeverzekering. Een schadeverzekering betreft namelijk materiële zaken zoals een auto of een huis. Die materiële zaak is op geld waardeerbaar. De waarde van een auto is bv. €10.000. Daarnaast is er sprake van een tweezijdige overeenkomst. Een verzekeringsnemer moet premie betalen en een verzekeringsmaatschappij moet in geval van schade uitkeren. De afgelopen jaren zijn er verschillende verzekeringsmaatschappijen bijgekomen waar u autoverzekeringen kunt afsluiten. Uw autoverzekering vergelijken met prijsvechters zoals Ditzo, Zelf en Inshared kan per maand tientallen euro’s schelen, zonder daarbij in te hoeven leveren op voorwaarden en dekking. Het is dus mogelijk om een goedkope autoverzekering te vinden met voldoende dekking.

Waarom verzekeren we auto’s?

De W.A.M. staat voor Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Deze wet verplicht eigenaren van motorrijtuigen om deze voertuigen tenminste te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (= W.A.). Met andere woorden: als je met je auto schade toebrengt aan anderen, ben je wettelijk gezien verplicht deze schade te vergoeden. En dan niet alleen de materiële schade, maar ook letselschade.

Vermogensbescherming

Behalve dat het verplicht is verzekeren we onze auto’s ook om ons vermogen te beschermen. Stel nou dat je net een auto hebt gekocht voor € 30.000 en dat je die een week later total loss rijdt. Het zou wel erg zuur zijn als je je investering in 1 klap kwijt bent. Dan is het wel prettig als je je auto verzekerd hebt zodat je weer een nieuwe kan kopen.

Verzekeringen

Ziektekostenverzekering: Tips en begrippen

Bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering wordt u met veel termen om de oren geslagen. Mogelijk zijn deze termen niet altijd even duidelijk. Ook is het vaak niet duidelijk welke voordelen er voor u te behalen zijn bij het oversluiten van uw ziektekostenverzekering. Daarom hierbij enige uitleg met betrekking tot de terminologie en enkele handige tips.

Basisverzekering

Dit is de verzekering die voor iedereen verplicht is. Iedere verzekeraar biedt een basispakket waarin de voorwaarden bij alle verzekeringen nagenoeg gelijk zijn.

Aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekeringen dienen afgesloten te worden naast het basispakket. Deze aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht en iedere Nederlander kan hierbij een keuze maken welke zorg hij of zij nodig denkt te hebben. De totale ziektekostenverzekering wordt dus speciaal op één persoon afgestemd. Het kan daarom binnen een gezin ook best zo zijn dat de familieleden verschillende pakketten hebben of zelfs verschillende verzekeraars hebben. U ziektekostenverzekeraar kan u hierover zelf ook goede tips geven.

Zorgverzekering verstappen

Als u niet meer tevreden bent met uw huidige zorgverzekering kunt u kiezen om over te stappen. Daarbij is het opzeggen van uw oude ziektekostenverzekering mogelijk tot 1 januari. Let er wel op dat uw opzegging vóór 1 januari bij uw oude zorgverzekeraar binnen moet zijn. U dient uw oude zorgverzekeraar dus tijdig op de hoogte te stellen. U kunt zich vervolgens tot 1 februari aanmelden bij een nieuwe verzekeraar. De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in.

Op vakantie

Kijk goed in uw polisvoorwaarden hoe het geregeld is met ziektekosten die u in het buitenland maakt. U bent hiervoor niet bij iedere verzekeraar op voorbaat voor verzekerd. Indien u vaak op vakantie gaat is het sowieso handig om bij het afsluiten van uw zorgverzekering hier alvast rekening mee te houden. Neem anders even contact op met uw verzekeraar voor tips en uitleg.

Zorgverzekering en de dekking

De dekking geeft aan in welke mate u voor welke kosten verzekerd bent. De dekking binnen het basispakket is bij elke verzekeraar zo ongeveer gelijk, maar zoals vermeld zijn er soms wel grote verschillen in premies. Ook bestaan er grote verschillen in dekking en premie tussen de aanvullende verzekeringen die aangeboden worden door de verschillende zorgverzekeraars. Er zijn verschillende website die u hierover enkele tips kunnen geven. Maak eerst een vergelijking op basis van de voorwaarden en vervolgen een vergelijking op basis van de premiekosten. Op die manier kunt u zo verantwoord mogelijk uw keuze maken.

Dubbele opzegging

Bij sommige verzekeraars is het nodig om zowel het basispakket als de aanvullende verzekeringen op te zeggen. Houd u hier dus goed rekening mee. U kunt anders voor vervelende verrassingen en dubbele kosten komen te staan.

Berichtnavigatie