Doorlopend Krediet aanvragen? Doorlopend krediet tips. 

In de financiële wereld wordt onder een doorlopend krediet een bepaalde vorm van consumptief krediet verstaan. Bij een doorlopend krediet kan de leensom gedurende de gehele looptijd steeds weer helemaal of gedeeltelijk worden opgenomen. Met andere woorden: het deel van het krediet dat men heeft afbetaald kan men ook weer opnemen. De rentevergoeding die over een dergelijke kredietvorm wordt gerekend zal over het openstaande saldo worden berekend.

Het Doorlopend Krediet is een lening waarbij van tevoren een kredietlimiet (maximaal bedrag dat geleend kan worden) afgesproken wordt. Binnen de kredietlimiet kan vrij geld opgenomen en afgelost worden, en de afgeloste bedragen kunnen weer opnieuw opgenomen worden. Als er geld opgenomen is dan moet over het opgenomen bedrag een vast maandelijks termijnbedrag betaald worden (aflossing + rente) van maximaal enkele procenten van de kredietlimiet (meestal 1-2%). Extra aflossen kan meestal gratis gebeuren.

De rente van een Doorlopend Krediet is variabel.

Als de rente verandert, dan verandert de looptijd van de lening, maar het maandelijkse termijnbedrag blijft gelijk. Er kan eventueel een overlijdensrisicodekking aan een Doorlopend Krediet gekoppeld worden, waarbij het krediet kwijtgescholden wordt als de contractant voor de aflossing komt te overlijden. De lening wordt meestal door particulieren aangevraagd voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er nodig.

Doorlopend Krediet afsluiten? Doorlopend krediet en de voorwaarden

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt er weliswaar een overeenkomst opgesteld en getekend maar bestaat de mogelijkheid om onder andere de theoretische looptijd te wijzigen. Hierdoor staat het verloop van het doorlopend krediet ook niet echt vast.

Over het algemeen wordt er bij een doorlopend krediet een hogere rentevergoeding gerekend dan bijvoorbeeld bij een hypotheek. In tegenstelling tot bij de hypotheek loopt de financiële instelling die het krediet verstrekt meer risico door het ontbreken van het zogenaamde pandrecht dat ontstaat doordat de woning waarop de hypotheek rust als onderpand kan dienen.

Doorlopend Krediet.

Maar ook bij een persoonlijke lening is doorgaans de rentevergoeding lager dan bij het doorlopend krediet omdat hierbij het renterisico aanzienlijk lager is. Kortom: een doorlopend krediet is weliswaar een handige manier om ten alle tijden over een bepaalde financiële armslag te beschikken maar is zeker niet een goedkope kredietvorm.

Bij een doorlopend krediet vindt de aflossing per maand meestal plaats door het berekenen van een betaaltermijn waarbij wordt uitgegaan van een percentage van de kredietlimiet danwel van het openstaande saldo. Gedurende de looptijd kan men boetevrij aflossen waardoor men de looptijd kan verkorten. Doordat leners echter steeds geld kunnen aflossen en weer opnemen wordt deze kredietvorm door sommige mensen schertsend het doodlopend krediet genoemd.

Wanneer kiest u voor een doorlopend krediet?

In de categorie lenen is het doorlopend krediet de meest populaire leenvorm. Deze vorm van lenen is vooral geschikt als u op elk gewenst moment geld wilt opnemen en aflossen. Met een doorlopend krediet mag u tot een afgesproken bedrag (kredietlimiet) geld opnemen en boetevrij aflossen.

De enige voorwaarde van het doorlopend krediet is dat u maandelijks een bepaald percentage van de kredietlimiet terug betaalt. De meeste aanbieders stellen deze norm op 2. Bij een lening van EUR 5.000 betaalt u dus elke maand EUR 100 aan rente en aflossing. Deze rente is variabel en kan door de kredietverstrekker aan de marktomstandigheden worden aangepast.

Doorlopend krediet Tips